Πισίνες – Spa – Σάουνα – Hammam Panagoulias Group & Co

astra pools
Ιδιωτικές Πισίνες Panagoulias Group

Νομοθεσία

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15288-1 η ταξινόμηση των κολυμβητικών δεξαμενών ανάλογα με τη χρήση τους γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Είναι οι δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές για τις οποίες η χρήση του υδάτινου στοιχείου αποτελεί την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του χώρου στον οποίο βρίσκονται (π.χ. δημόσια κολυμβητήρια, κολυμβητικές δεξαμενές πάρκων αναψυχής, κολυμβητικές δεξαμενές υδάτινων πάρκων, κ.α.).

Είναι οι δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές για τις οποίες η χρήση του υδάτινου στοιχείου δεν αποτελεί την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του χώρου στον οποίο βρίσκονται, αλλά συμπληρωματική υπηρεσία (π.χ. κολυμβητικές δεξαμενές ξενοδοχείων, camping, club, κολυμβητικές δεξαμενές θεραπευτηρίων, κ.α.).

Είναι όλες κολυμβητικές δεξαμενές εξαιρουμένων των: κολυμβητικών δεξαμενών Τύπου 1, κολυμβητικών δεξαμενών Τύπου 2 και των ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των κολυμβητικών δεξαμενών, τόσο αυτές που αφορούν τα δομικά χαρακτηριστικά τους, όσο και τις ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές τους, εξαρτώνται από τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή από το είδος των επιτελούμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το υδάτινο στοιχείο. Εξαρτώνται επίσης από το ποιοι και πόσοι χρησιμοποιούν την κολυμβητική δεξαμενή και με ποιο πρόγραμμα.  Οι τύποι κολυμβητικών δεξαμενών ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας για την οποία προορίζονται περιγράφονται συνοπτικά κατωτέρω.

Οι κολυμβητικές δεξαμενές καταδύσεων έχουν βάθη και υδάτινη επιφάνεια που καθορίζονται από τους κανονισμούς της FINA (Federation International de Natation Amateur). Για βατήρες 1m απαιτείται βάθος 3,4m ενώ για πλατφόρμες καταδύσεων 10m απαιτείται βάθος 5m.

Οι δεξαμενές που προορίζονται για κολύμβηση πρέπει να έχουν βάθος μεγαλύτερο από 1,35m. Στη κατηγορία αυτή υπάγονται και οι αγωνιστικές κολυμβητικές δεξαμενές που έχουν μήκη 25 ή 50m, κατ’ ελάχιστον 8 διαδρομές με πλάτος κάθε μιας ιδανικά τουλάχιστον 2m. Οι διαστάσεις των αγωνιστικών και Ολυμπιακών δεξαμενών καθορίζονται από τους κανονισμούς της FINA που είναι ο οργανισμός που ελέγχει την αγωνιστική κολύμβηση. Οι δεξαμενές για κολύμβηση κοινής χρήσης (μη αγωνιστικές) δεν δεσμεύονται από ειδικές διαστάσεις και σχήματα. Οι δεξαμενές αυτές είναι δυνατόν να έχουν διπλή χρήση, δηλαδή να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από διαφορετικές ομάδες λουομένων (π.χ. μια σχολική κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης μπορεί να είναι ανοικτή για το κοινό σε ορισμένες απογευματινές περιόδους). Σε αυτή τη περίπτωση ο σχεδιασμός θα πρέπει να καλύπτει την πλέον απαιτητική χρήση.

Οι δεξαμενές αυτές διαθέτουν ψευδοπυθμένα μεταβλητού ύψους, έτσι ώστε το βάθος του νερού να μπορεί να μεταβληθεί σε όλη τη δεξαμενή ή σε ένα τμήμα της ανάλογα με τη χρήση.

Είναι όρος του γερμανικού κανονισμού DIN 19643-1 (Pools for non-swimmers) που αναφέρεται σε δεξαμενές με βάθος μεταξύ 0,6 και 1,35m. Και στον ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΝ 15288-1 διευκρινίζεται ότι σε μία κολυμβητική δεξαμενή οι περιοχές με βάθος >1,35m θεωρούνται περιοχές κολύμβησης ενώ περιοχές με βάθος ≤ 1,35m θεωρούνται για μη κολυμβητές. Στη κατηγορία αυτή υπάγονται οι δεξαμενές αναψυχής (leisure pools). Συνήθως έχουν ακανόνιστο σχήμα και αρκετές ρηχές περιοχές. Στις περιοχές αυτές η ανακυκλοφορία πρέπει να είναι πιο εντατική.

Ο μηχανισμός παραγωγής κυμάτων βρίσκεται σε μια άκρη της δεξαμενής που θα πρέπει να έχει υψηλότερα πλευρικά τοιχία και μεγαλύτερο βάθος. Τα παραγόμενα κύματα οδεύουν διαμήκους της δεξαμενής και καταλήγουν στην απέναντι άκρη που έχει μορφή παραλίας. Κατά το σχεδιασμό θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην επιφανειακή ανανέωση του νερού καθώς και στην ποιότητά του στο θάλαμο παραγωγής κυμάτων.

Οι κολυμβητικές δεξαμενές αυτές θα πρέπει να έχουν βάθος τουλάχιστον 1m και ελάχιστη επιφάνεια 4m x 6m. Οι υδροτσουλήθρες θα πρέπει να τροφοδοτούνται είτε με το νερό της κολυμβητικής δεξαμενής είτε με επεξεργασμένο νερό. Σε περίπτωση που οι υδροτσουλήθρες δεν συνδέονται με κολυμβητική δεξαμενή αλλά καταλήγουν σε ρηχή έξοδο, θα πρέπει να τροφοδοτηθούν με επεξεργασμένο νερό.

Το βάθος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,6m. Πολλές φορές τα φορτία τους είναι δυσανάλογα του νερού που περιέχουν. Σε αυτή τη περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό της ανακυκλοφορίας τους. Αν η ποιότητα του νερού δεν μπορεί να διατηρηθεί στα επιθυμητά επίπεδα, το νερό θα πρέπει να αντικαθίσταται ή δυνατόν καθημερινά. Η απολύμανση γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τις άλλες κολυμβητικές δεξαμενές.

Προδιαγραφές Κέντρων Θαλασσοθεραπείας για την υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.1892/90, όπως ισχύει      ΦΕΚ 986/Β/1995   

Προδιαγραφές εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών      ΦΕΚ 1067/Β/1997   
Προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις κέντρων θαλασσοθεραπείας.       ΦΕΚ 551/Β/1997
Change Language »